Ekler Makbuzlar Defterler

(Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK-1

ALINDI BELGESİ

    T.C. …………. VALİLİĞİ İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Sayı :   …/…/.… Konu :   ALINDI BELGESİ Başvuru Tarihi :   Saat :   Derneğin Adı :   Yerleşim Yeri :                Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi ve ekleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 59 uncu maddesi gereğince alınmıştır.   Alındı Belgesini Veren Alındı Belgesini Alan     (İmza) (İmza) Adı ve Soyadı Unvanı   Adı ve Soyadı Unvanı                 (210x148mm)


 (Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK- 2

KURULUŞ BİLDİRİMİ

 VALİLİĞİNE /KAYMAKAMLIĞINA

…………………………………………………………………………………………………………. DERNEĞİ tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.  . …/…/…

İmza

 Adı Soyadı

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Vali/Kaymakam

…/…/…

Saat: …

1DERNEĞİN   
Adı SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER BİRİMİNCE DOLDURULUR 
Yerleşim Yeri Adresi 1-Kütük No  
Merkezi (İl/İlçe) 2-Kuruluş Tarihi  
Telefon No 3-Nevi  
Amacı 4-Alt Nevi  
5-Genel Kurul Yılı  
6- Hukuki Yapısı (Kon-Fed-Der-Şub. Teşekkül)  
7-Şubenin Bağlı Olduğu Kuruluşun Kütük No  
8-Kurucu Üye Sayısı  
  KURUCULAR   
2Sıra NoAdı ve SoyadıT.C. Kimlik No(1)  Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı(2)  İletişim Bilgileri (Cep Telefon No, e-posta)TabiiyetiCinsiyetiÖğrenim DurumuMesleğiYerleşim Yeri Adresiİmza
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
                                 YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLER
  3  Sıra NoAdı ve Soyadıİletişim Bilgileri (Cep Telefon No, e-posta)Yerleşim Yeri Adresiİmzası 
1    
    
      ŞİFRE ALMAYA YETKİLİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
4Sıra NoAdı ve Soyadıİletişim Bilgileri (Cep Telefon No, e-posta)Yerleşim Yeri Adresiİmzası 
1    
  • Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.
  •  Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

(Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK- 3

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

………………. DERNEĞİ

Sayı          :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       …/…/ …

Konu        : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/… tarihinde yaptığı genel kurul toplantı (veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76 ncı maddesi gereğince aldığı toplantısız/çağrısız karar)  sonucu aşağıda bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.                                            

İmza

Adı ve Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

DERNEĞİNAdı GENEL KURULUNToplantı Tarihi Ertelenen Toplantı Tarihi 
Kütük No Toplam Üye Sayısı Katılan Üye Sayısı 
Yerleşim Yeri Adresi NiteliğiOlağan Genel Kurul Toplantısı  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Toplantısız veya Çağrısız Karar                 
e-posta Adresi Organ SeçimiYapılmıştır   Yapılmamıştır
Telefon No Tüzük DeğişikliğiYapılmıştır   Yapılmamıştır          
Başkanının Telefon Numarası ve e-posta Adresi Çağrı UsulüGazetede İlan Edilmiştir   Derneğin İnternet Sayfasında İlan Edilmiştir   Üyelere Yazı ile Bildirilmiştir   Elektronik Posta Gönderilmiştir   İletişim Numarasına Mesaj Gönderilmiştir    Mahalli Yayın Araçları Kullanılmıştır          

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLER

Sıra NoAdı ve SoyadıT.C. Kimlik No (1)Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı(2)TabiiyetiCinsiyetiMesleği  Öğrenim DurumuSeçildiği Görev  Yerleşim Yeri Adresi  
1         
2         
3         
4         
5         
         
         

(1)Dernek organlarına seçilen üyeler arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

(2) Organlara seçilenlerin arasında tüzel kişi temsilcilerinin olması durumunda, temsil edilen tüzel kişinin adı yazılır.

 (Kenar boşlukları dahil 297×210 mm)

Ek-4/A

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
…………. DERNEĞİ
Sayı:
Konu:
……………..……………….. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA
Derneğimiz tarafından yurt dışından yardım alınacaktır. Söz konusu yardım ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
1.YARDIMI ALACAK KURULUŞUN
 Adı                     
 Kütük No 
2.ALINACAK YARDIMIN NİTELİĞİ
 Yardımın Cinsi                     
  Nakdi Ayni  
                      
 Nakdi Yardımın Aktarıldığı Türkiye’deki BankanınAdı ve Şubesi: 
 IBAN No: 
 Hesabın Cinsi: 
 Yardımın ŞekliPeşinTaksitliŞartlıŞartsızProjeliProjesiz
                      
                
         
  Nakdi Yardım                        
  Peşin Alınacaksa Alınacak Yardımın Toplam Tutarı (1) Toplam Tutarı 
   Döviz Cinsinden TL  
           
    
  Taksitli Alınacaksa Taksit Tutarı ve Taksit Sayısı (1)  Taksit Tutarı  Taksit Sayısı   Toplam Tutar
   Döviz CinsindenTL
                 
                       
  Ayni Yardım                        
  Piyasa Fiyatı Üzerinden Toplam Tutarı, Cinsi ve Miktarı (1) Toplam TutarıCinsiMiktarı 
   Döviz Cinsinden TL  
                   
    
3.YARDIMI YAPACAK YABANCI KİŞİ VEYA KURUM
                           
  Gerçek Kişi  Kurum  
   
  Seçiniz 
   
  Kamu Kurumu  
   
  Uluslararası Kurum ve Kuruluş (AB, Birleşmiş Milletler vb.)  
    
    
   
  Sivil Toplum Kuruluşu  
    
  Diğer (Belirtiniz)………………. 
                           
 Kişinin veya Kurumun                      
 Adı 
 Ülkesi                     
 Yerleşim Yeri Adresi 
 Telefon No                     
 Faks No 
 e-posta                     
 İnternet Adresi                     
4.Alınacak yardımın tüzüktebelirtilen hangi amaç ve çalışma konuları veya giderler doğrultusunda değerlendirileceği: 
  
 Tutarı (1)
  Döviz Cinsinden   TL 
  
 4.1.Genel Yönetim Giderleri Toplamı        
  
 4.1.1.Personel Giderleri        
  
 4.1.2.Diğer Genel Yönetim Giderleri        
  
 4.2.Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı        
  
 4.2.1.Kültür, Sanat, Spor        
  
 4.2.1.1.Kültür        
  
 4.2.1.2.Sanat        
  
 4.2.1.3.Spor        
  
 4.2.2.Eğitim ve Araştırma 
  
 4.2.2.1.Eğitim Hizmetleri        
  
 4.2.2.2.Meslek Edindirme / Mesleki Eğitim        
  
 4.2.2.3.Politika Geliştirme / Stratejik Analiz veya Araştırma        
  
 4.2.2.4.STK’ların Eğitimi / Tecrübe Paylaşımı / Kapasite Geliştirme        
  
 4.2.2.5.Diğer Eğitim ve Araştırma Hizmetleri        
  
 4.2.3.Sağlık 
  
 4.2.3.1.Sağlık Hizmetleri        
  
 4.2.3.2.Su Sanitasyonu ve Hijyen        
  
 4.2.3.3.Psikososyal Çalışmalar        
  
 4.2.3.4.Diğer Sağlık Hizmetleri        
  
 4.2.4.Sosyal Hizmetler 
  
 4.2.4.1.Barınma        
  
 4.2.4.2.Sosyal Hizmetler / Sosyal Uyum        
  
 4.2.4.3.Koruma / Sığınma        
  
 4.2.4.4.Diğer Sosyal Hizmetler        
  
 4.2.5.Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)        
  
 4.2.6.Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 
  
 4.2.6.1.Kalkınma (Ekonomik, Sosyal, Kültürel vb.)        
  
 4.2.6.2.Farkındalık Artırma        
  
 4.2.6.3.Altyapı / Konut        
  
 4.2.6.4.Diğer        
  
 4.2.7.Hukuk ve İnsan Hakları 
  
 4.2.7.1.Savunuculuk / Adli ve Hukuki Yardım        
  
 4.2.7.2.Bireysel Özgürlükler ve Haklar        
  
 4.2.7.3.Diğer        
  
 4.2.8.Hayır Yardımları 
  
 4.2.8.1.Nakdi Yardım        
  
 4.2.8.2.Gıda Yardımı        
  
 4.2.8.3.Diğer Ayni Yardımlar        
  
 4.2.9.Uluslararası Faaliyetler        
  
 4.2.10.Dini Hizmetlerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler        
  
 4.2.11.Mesleki Dayanışma        
  
 4.2.12.Diğer Amaç ve Hizmet Giderleri        
  
 4.3.Diğer Giderler        
  
5.YARDIM ALINMASINA İLİŞKİN
 Yönetim Kurulu KararınınTarihi : …./…./….Sayısı : ….
6.YARDIM PROJELİ İSE
 Projenin Konusu                     
 Projenin Süresi                     
 Projenin Toplam Bütçesi Toplam Tutarı (1)            
  Döviz Cinsinden TL  
          
                      
 Projenin Uygulanacağı Yer                     
(1)*Alınan yardımın tutarı/rayiç bedeli döviz cinsinden ise bu meblağ “döviz cinsinden” alanına yazılmalı, bu meblağın mali defter kayıtlarındaki Türk Lirası karşılığı ise “TL” alanına yazılmalıdır.
*Her bir ayrı işlem için yeni bir satır eklenecektir.
*Taksitler eşit miktarda alınmayacaksa taksit tutarları yeni satır eklenerek alt alta yazılmalıdır.

EK- 4/B

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

YURT DIŞINA YAPILACAK YARDIM BİLDİRİMİ
…………. DERNEĞİ
Sayı:
Konu:
……………..……………….. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA
Derneğimiz tarafından yurt dışına yardım yapılacaktır. Söz konusu yardım ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
1.YARDIMI YAPACAK KURULUŞUN
 Adı                      
 Kütük No 
         YARDIMIN YAPILACAĞI ÜLKE             
 Ülke:                          
 Bölge:                          
 Şehir:     
2.YAPILACAK YARDIMIN NİTELİĞİ
 Yardımın Cinsi                      
  Nakdi Ayni  
   
   
 BankaGümrük                   (Nakit Beyan Formu) 
     
                       
 Nakdi Yardımın Aktarıldığı BankanınAdı ve Şubesi:                  
 IBAN No: 
 Hesabın Cinsi:                  
 Gümrükten çıkış yapılması durumunda hangi gümrükten çıkış yapılacağıGümrüğün Adı: 
 Yardımın ŞekliPeşinTaksitliŞartlıŞartsızProjeliProjesiz
                       
                 
         
  Nakdi Yardım                         
  Peşin Olarak Yapılacaksa Yardımın Toplam Tutarı  (1) Toplam Tutarı 
   Döviz Cinsinden TL  
           
    
  Taksitli Olarak Yapılacaksa Taksit Tutarı ve Taksit Sayısı  (1)  Taksit Tutarı  Taksit Sayısı Toplam Tutar
   Döviz CinsindenTL
                   
                        
  Ayni Yardım                         
  Piyasa Fiyatı Üzerinden Toplam Tutarı, Cinsi ve Miktarı  (1) Toplam TutarıCinsiMiktarı 
   Döviz Cinsinden TL  
                   
    
3.YARDIM YAPILACAK KİŞİ VEYA KURUM
  Kurum / KişiKurumun / Kişinin
  Seçiniz 
    
 Gerçek kişi   
                 
 Kamu Kurumu Adı 
  Ülkesi 
 Uluslararası Kurum ve Kuruluş (AB, Birleşmiş Milletler vb.)İnternet Adresi 
  Telefon No 
 Faks No 
  e-posta 
 Sivil Toplum Kuruluşu  Yerleşim Yeri Adresi 
  
 Diğer (Belirtiniz) ….………
  
  
   Doğrudan Faaliyet veya İşbirliği  
  
               Faaliyet veya İşbirliğinin İçeriği:  …… 
  
4.YARDIM YAPILMASINA İLİŞKİN
 Yönetim Kurulu KararınınTarihi : …./…./….Sayısı : ….
5.YARDIM PROJELİ İSE
 Projenin Konusu 
 Projenin Süresi 
 Projenin Toplam Bütçesi Toplam Tutarı (1)            
  Döviz Cinsinden TL  
          
                       
 Projenin Uygulanacağı Yer 
(1)*Yapılacak yardımın tutarı/rayiç bedeli döviz cinsinden ise bu meblağ “döviz cinsinden” alanına yazılmalı, bu meblağın mali defter kayıtlarındaki Türk Lirası karşılığı ise “TL” alanına yazılmalıdır.
*Her bir ayrı işlem için yeni bir satır eklenecektir.
*Taksitler eşit miktarda gönderilmeyecekse taksit tutarları yeni satır eklenerek alt alta yazılmalıdır.


EK- 4/C

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

 
YURT DIŞINA YAPILAN YARDIM FAALİYET SONUÇ BİLDİRİMİ
…………. DERNEĞİ
Sayı:
Konu:
……………..……………….. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA
Derneğimiz tarafından …/…/…. tarihli ……. sayılı Ek-4/B bildirimi ile yurtdışına yardım yapılmıştır. Söz konusu yardımın sonucuna ilişkin gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
1.YARDIMI YAPAN KURULUŞUN
 Adı                      
 Kütük No                      
 FAALİYETİN SONUÇLANMA DURUMU
    
  Faaliyet Tamamen Gerçekleştirildi Gerçekleşen Miktar:  
      
  Faaliyet Kısmen Gerçekleştirildi Gerçekleşen Miktar:  
   
 Faaliyet Gerçekleştirilmedi  
    
         YARDIMIN YAPILDIĞI ÜLKE            
 Ülke:                         
 Bölge:                         
 Şehir:    
2.YAPILAN YARDIMIN NİTELİĞİ
 Yardımın Cinsi                      
  Nakdi Ayni  
   
   
 BankaGümrük               (Nakit Beyan Formu) 
     
                       
 Nakdi Yardımın Aktarıldığı BankanınAdı ve Şubesi:                  
 IBAN No: 
 Hesabın Cinsi:                  
 Gümrükten çıkış yapılması durumunda hangi gümrükten çıkış yapıldığıGümrüğün Adı: 
 Yardımın ŞekliPeşinTaksitliŞartlıŞartsızProjeliProjesiz
                       
                 
         
  Nakdi Yardım                         
  Peşin Olarak Yapıldıysa Yardımın Toplam Tutarı  (1) Toplam Tutarı 
   Döviz Cinsinden TL  
           
    
  Taksitli Olarak Yapıldıysa Taksit Tutarı ve Taksit Sayısı  (1)  Taksit Tutarı  Taksit Sayısı  Toplam Tutar
   Döviz CinsindenTL
                  
                        
  Ayni Yardım                         
  Piyasa Fiyatı Üzerinden Toplam Tutarı, Cinsi ve Miktarı  (1) Toplam TutarıCinsiMiktarı 
   Döviz Cinsinden TL  
                   
    
3.YARDIM YAPILAN KİŞİ VEYA KURUM
  Kurum / KişiKurumun / Kişinin
  Seçiniz             
    
 Gerçek Kişi   
                 
 Kamu Kurumu Adı 
  Ülkesi 
 Uluslararası Kurum ve Kuruluş (AB, Birleşmiş Milletler vb.)İnternet Adresi 
  Telefon No 
 Faks No 
  e-posta 
 Sivil Toplum Kuruluşu  Yerleşim Yeri Adresi 
   
 Diğer (Belirtiniz) ….………
   
                           
  Doğrudan Faaliyet veya İşbirliği  
   
 Faaliyet veya İşbirliğinin İçeriği:     …… 
                            
4.Yardımın tüzüktebelirtilen hangi amaç ve çalışma konuları veya giderler doğrultusunda yapıldığı:       
  
 Tutarı (1)
  Döviz Cinsinden   TL 
  
 4.1.Genel Yönetim Giderleri Toplamı        
  
 4.1.1.Personel Giderleri        
  
 4.1.2.Diğer Genel Yönetim Giderleri        
  
 4.2.Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı        
  
 4.2.1.Kültür, Sanat, Spor        
  
 4.2.1.1.Kültür        
  
 4.2.1.2.Sanat        
  
 4.2.1.3.Spor        
  
 4.2.2.Eğitim ve Araştırma 
  
 4.2.2.1.Eğitim Hizmetleri        
  
 4.2.2.2.Meslek Edindirme / Mesleki Eğitim        
  
 4.2.2.3.Politika Geliştirme / Stratejik Analiz veya Araştırma        
  
 4.2.2.4.STK’ların Eğitimi / Tecrübe Paylaşımı / Kapasite Geliştirme        
  
 4.2.2.5.Diğer Eğitim ve Araştırma Hizmetleri        
  
 4.2.3.Sağlık 
  
 4.2.3.1.Sağlık Hizmetleri        
  
 4.2.3.2.Su Sanitasyonu ve Hijyen        
  
 4.2.3.3.Psikososyal Çalışmalar        
  
 4.2.3.4.Diğer Sağlık Hizmetleri        
  
 4.2.4.Sosyal Hizmetler 
  
 4.2.4.1.Barınma        
  
 4.2.4.2.Sosyal Hizmetler / Sosyal Uyum        
  
 4.2.4.3.Su Kuyusu        
  
 4.2.4.4.Arama ve Kurtarma        
  
 4.2.4.5.Koruma / Sığınma        
  
 4.2.4.6.Diğer Sosyal Hizmetler        
  
 4.2.5.Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)        
  
 4.2.6.Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 
  
 4.2.6.1.Kalkınma (Ekonomik, Sosyal, Kültürel vb.)        
  
 4.2.6.2.Farkındalık Artırma        
  
 4.2.6.3.Altyapı / Konut        
  
 4.2.6.4.Diğer        
  
 4.2.7.Hukuk ve İnsan Hakları 
  
 4.2.7.1.Savunuculuk / Adli ve Hukuki Yardım        
  
 4.2.7.2.Bireysel Özgürlükler ve Haklar        
  
 4.2.7.3.Diğer        
  
 4.2.8.Hayır Yardımları 
  
 4.2.8.1.Nakdi Yardım        
  
 4.2.8.2.Gıda Yardımı        
  
 4.2.8.3.Diğer Ayni Yardımlar        
  
 4.2.9.Uluslararası Faaliyetler        
  
 4.2.10.Dini Hizmetlerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler        
  
 4.2.11.Mesleki Dayanışma        
  
 4.2.12.Diğer Amaç ve Hizmet Giderleri        
  
 4.3.Diğer Giderler        
                            
         
 Tutarı (1)
5.Gönüllüler tarafından sağlanan katkının tutarı (2)  Döviz Cinsinden   TL 
         
   
6.YARDIM YAPILMASINA İLİŞKİN
 Yönetim Kurulu KararınınTarihi : …./…./….Sayısı : ….
7.YARDIM PROJELİ İSE
 Projenin Konusu                      
 Projenin Süresi                      
 Projenin Toplam Bütçesi Toplam Tutarı (1)            
  Döviz Cinsinden TL  
          
                       
 Projenin Uygulandığı Yer                      
(1)*Yapılan yardımın tutarı/rayiç bedeli döviz cinsinden ise bu meblağ “döviz cinsinden” alanına yazılmalı, bu meblağın mali defter kayıtlarındaki Türk Lirası karşılığı ise “TL” alanına yazılmalıdır.
*Her bir ayrı işlem için yeni bir satır eklenecektir.
*Taksitler eşit miktarda gönderilmeyecekse taksit tutarları yeni satır eklenerek alt alta yazılmalıdır.
(2)Bu alana gönüllüler tarafından sağlanan faydanın ücrete konu olmayan tutarı yazılmalıdır.

(EK- 5)

(Mülga:RG-30/10/2011-28100)

(EK- 6)

(Değişik:RG-9/7/2020-31180)

 YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE

İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(1)

1.Tüzel Kişiliğin Hukuki YapısıDernekVakıfKar Amacı Gütmeyen Kuruluş
2.TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.1Adı 
2.2Kısa Adı 
3.YURTDIŞI İLETİŞİM ADRESİ
3.1Ülke 
3.2Yerleşim Yeri Adresi   
3.3Telefon No 
3.4Faks No 
3.5e-posta 
3.6İnternet Adresi 
4.BAŞVURU(2)
ŞekliDoğrudanPosta ileElektronik Posta ile
5.YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
 AdıSoyadıUyruğuKimlik No
5.1    
5.2    
5.3    
5.4    
    
6.TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
 AdıSoyadıUyruğuT.C. Kimlik No(3)Yerleşim Yeri Adresi, Telefon No, e-posta
6.1     
6.2     
     
7.TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ
                  Türkiye’de Faaliyette Bulunma Süresi: …………………………                   İş birliği Yapma Süresi                         : …………………………                   Temsilcilik Açma                   Şube Açma                   Dernek veya Üst Kuruluşa Üye Olma                   Dernek veya Üst Kuruluş Kurma       (Faaliyetin türüne göre bu formun 11’inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru formuna eklenir.)
8.FAALİYETİN YAPILACAĞI YER
8.1İl/İlçe 
8.2Ülke Geneli 
9.FAALİYETİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
9.1Amacı 
9.2Hedef Kitlesi 
10.YAPILACAK FAALİYET
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İş Birliğinde Bulunmak ise Türkiye’de İş Birliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin
10.1Adı 
Yerleşim Yeri Adresi 
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış KararınTarihi       : …/…/….  (Gün/Ay/Yıl) Sayısı       :  …………
Türkiye’de Dernek veya Üst Kuruluş Kurulacaksa Türkiye’de Kurucusu Olacağı Derneğin veya Üst Kuruluşun
10.2Adı                            
Yerleşim Yeri Adresi 
Derneği veya Üst Kuruluşu Kuracak Temsilcinin/Temsilcilerin
 AdıSoyadıT.C. Kimlik No(3)
a)   
b)   
   
Türkiye’de Derneğe veya Üst Kuruluşa Üye Olunacaksa Türkiye’de Üye Olunacak Derneğin veya Üst Kuruluşun
10.3Adı                                     
Yerleşim Yeri Adresi 
Kütük Numarası 
Türkiye’deki Derneğin veya Üst Kuruluşun Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış KararınTarihi       : …/…/……   (Gün/Ay/Yıl) Sayısı       : .…………
BAŞVURULARIN HÜKÜMSÜZ SAYILACAĞI
11.Yabancı kuruluşların yapmış olduğu başvurularda görülen eksikliklerin yazı ile bildirilmesinin üzerinden 6 ay  geçmesi halinde kuruluş tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.
EKLER
12.12.1Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki apostilli veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu tarafından onaylı statüsü ile statünün (Değişik ibare:RG-21/10/2021-31635) tamamının noter onaylı Türkçe tercümesi.
12.2Yabancı derneğin, vakfın ve kar amacı gütmeyen kuruluşun Türkiye’de şube veya temsilcilik açma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde  bulunan örneğe (EK-9/A) uygun hazırlanmış statüsü; faaliyette veya iş birliğinde bulunma başvurularında Dernekler Yönetmeliği’nde  bulunan örneğe (EK-9/B) uygun hazırlanmış statüsü.
12.3Kuruluş genel merkezinin yetkili organı tarafından Türkiye’de yapılmak istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği oy birliği veya oy çokluğu ile alınmış kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
12.4Başvurunun, kuruluş adına karar almaya yetki verilen kişi veya kişilerce yapılması durumunda, bu kişi veya kişilerin kuruluş adına karar almaya yetkili olduğuna dair belge ile yapılmak istenilen faaliyetin ve yetkilendirilen kişilerin de belirtildiği kararın orijinali ve noter onaylı Türkçe tercümesi.

Başvuruda Bulunan Kuruluş Yetkilisinin

Adı ve Soyadı         :

Unvanı (Görevi)  :

Tarih                         :

İmza                          :

(EK-  7)

(Mülga:RG-23/1/2013-28537)(*)

(Değişik:RG-21/10/2021-31635)  

EK- 9/A

…………….. TÜRKİYE ŞUBESİ/TEMSİLCİLİĞİ STATÜSÜ(1)

                  Merkezi yurtdışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşun yetkili organlarının verdiği yetki üzerine aşağıda imzası olan gerçek kişiler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 92 ve 117’nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5 ve 36’ncı maddelerine uygun olarak ………………….. Türkiye Şubesini / Temsilciliğini kurmuştur.

                  Unvan 

                  MADDE 1- (1) Şubenin / Temsilciliğin unvanı ………………….… Türkiye Şubesidir / Temsilciliğidir. Bu statünün devamı maddelerinde kısaca ….…………………………………….… Türkiye Şubesi / Temsilciliği olarak belirtilecektir.

                  Şubenin / Temsilciliğin yerleşim yeri

MADDE 2– (1) ……………………………. Türkiye Şubesi / Temsilciliği …………….……..…………. adresinde faaliyet gösterecektir.

(2) Yerleşim yeri adresi değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı’na ve şubenin / temsilciliğin bulunduğu yerin Valiliğine bildirilecektir.

(3) …………………………………………….. Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin faaliyet göstereceği;

a) İl / İller; …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………’dır/dir.

b) Türkiye Geneli’dir.

                  Kurucular / Yöneticiler

                  MADDE 3– (1) ……………………………………. Türkiye Şubesi / Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.

SıraAdı ve SoyadıT.C. Kimlik No(2)
1  
2  
3  
  

                  (2) Kurucular aynı zamanda Şubenin / Temsilciliğin yöneticileridir.

(3) Yönetici değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı’na ve şubenin / temsilciliğin bulunduğu yerin Valiliğine bildirilecektir.

(4) Şubenin / Temsilciliğin yetkili değişikliği Bakanlığın onayına tabidir. Yetkili değişikliğinin onaylanması durumunda onaylı statünün bir örneği kuruluşa verilir.

                  Şube / Temsilcilik yöneticisinin / yöneticilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 4- (1) Şube / Temsilcilik yöneticisi / yöneticileri, şube / temsilcilik statüsüne ve dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar, bu statüye ve mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.

                  Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı

                  MADDE 5– (1) Şubenin / Temsilciliğin yurtdışındaki merkezinin kuruluş amacı; ……………………..

.……………………………..…………………………………………………………………………………’dır/dir.

                  Şubenin / Temsilciliğin faaliyeti

                  MADDE 6- (1) Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri; …………………………

…………………………………………………………………………………………………………… olacaktır.

Şubenin / Temsilciliğin temsili ve çalışma usulleri

                  MADDE 7- (1) …………….…………………..……… Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin Türkiye’de merkezinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Şube / Temsilcilik faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder. 

                  (2) Şube olağan genel kurul toplantısını ……. yılda bir ……………. ayında yapar.

Harcamalarda dikkat edilecek usul ve esaslar

                  MADDE 8- (1) Şube / Temsilcilik harcamaları mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır.

Şube / Temsilcilik faaliyetlerinin bildirilmesi   

                  MADDE 9- (1) ……………………………… Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili beyanname şubenin / temsilciliğin yerleşim yerinin bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar verilir.

Şubenin / Temsilciliğin temsili ve ilzamı

                  MADDE 10- (1) …….……………………. Türkiye Şubesi / Temsilciği, şube başkanının / temsilcinin münferit imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Şube başkanı / temsilci,  şubeyi / temsilciliği temsile ve ilzama yetkili olacağı gibi, yurtdışındaki merkezi adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.

                  Tutulacak defterler ve kayıtlar

                  MADDE 11– (1) ………..………………………. Temsilciliği, Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar.

                  a) Karar Defteri

b) Evrak Kayıt Defteri

c) İşletme Hesabı Defteri

                  (2) Ancak, yıllık brüt geliri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranlarına göre artırılan miktarı aşması durumunda, temsilcilik takip eden hesap döneminden başlayarak işletme hesabı defteri yerine, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve büyük defter tutar.

                  (3) Şube, ilgili mevzuat kapsamında tutulması zorunlu olan defterleri usulüne uygun olarak tutmakla mükelleftir.

                  (4) Şube / Temsilcilik defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır.

                  Hesap dönemi

                  MADDE 12- (1) ……………………..…………Türkiye Şubesinin / Temsilciliğinin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan şubede/temsilcilikte hesap dönemi açılmasına izin verilen tarihte başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Şube / Temsilcilik izninin iptali

MADDE 13– (1) Şubenin / Temsilciliğin yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak Dernekler Yönetmeliği’nde ekli beyannamenin (Ek-8) ilgili makamlara zamanında bildirilmemesinin, beyannamenin gerçeğe aykırı düzenlenmesinin veya  Şubenin / Temsilciliğin, ilgili mevzuata ve bu statüye aykırı işlemlerinin tespiti halinde şubenin / temsilciliğin izni iptal edilebilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Diğer hükümler 

MADDE 14- (1) İzin verilen kuruluş tarafından yerleşim yerinin bulunduğu yerin haricinde faaliyet izni verilen diğer illerde saha ofisi açılması durumunda 10 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bu statüde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

(Değişik:RG-21/10/2021-31635)  Ek- 9/B

…………….. ADLI KURULUŞUN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE/İŞ BİRLİĞİNDE BULUNMASINA İLİŞKİN STATÜSÜ(1)

    Merkezi yurtdışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşun, yetkili organlarının verdiği karar gereğince aşağıda imzası olan gerçek kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 92 ve 117’nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5’inci maddesine uygun olarak …………………..……… adlı kuruluşa Türkiye’de faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilmiştir.

Yerleşim Yeri

MADDE 1- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen ..……..……………………………..… adlı kuruluş Türkiye’de …………………………………………………………….. adresinde faaliyet gösterecektir.(2)

(2) Yerleşim yeri adresi değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına vefaaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun bu maddenin birinci fıkrasında adres gösterdiği yerin Valiliğine bildirilecektir.

(3) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun faaliyet göstereceği;

a) İl/İller;……………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………..…………………………………………………..’dır/dir.

b) Türkiye Geneli’dir.

Yetkililer(3)

MADDE 2– (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş aşağıda ismi belirtilen kişi/kişiler tarafından temsil edilecektir.

SıraAdı ve SoyadıT.C. Kimlik No(4)
1  
2  
3  
  

(2) Kuruluşun yetkilisi aynı zamanda faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun Türkiye’deki yöneticisidir.

(3) Kuruluşun yetkili değişiklikleri 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun bu statünün birinci maddesinin birinci fıkrasında adres gösterdiği yerin Valiliğine bildirilecektir.

(4) Kuruluşun yetkili değişikliği Bakanlığın onayına tabidir. Yetkili değişikliğinin onaylanması durumunda onaylı statünün bir örneği kuruluşa verilir.

Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisinin / yetkililerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 3- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisi / yetkilileri, faaliyette / iş birliğinde bulunmastatüsüne ve dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar, bu statüye ve mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.

Yurtdışındaki merkezin kuruluş amacı

MADDE 4– (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun yurtdışındaki merkezinin kuruluş amacı; ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………………………..……..’dır/dir.

İzin Verilen Faaliyet / İş birliği

                  MADDE 5- (1) Türkiye’de izin verilen faaliyetleri / iş birliği; …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….. olacaktır.

   Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun temsili ve çalışma usulleri

       MADDE 6- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun, Türkiye’de merkezinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyette / İş birliğinde bulunma yetkilisifaaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan kuruluş adına yürütür ve kuruluşun merkezini temsil eder. 

Harcamalarda dikkat edilecek usul ve esaslar

    MADDE 7- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş harcamalarını mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapar.

Beyanname verilmesi   

    MADDE 8- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş o yılki faaliyetlerine, gelir, gider ve diğer işlemlerine ait bilgileri, bu Yönetmeliğe ekli beyannameye (Ek-8) doldurur ve yerleşim yerinin bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Nisan  ayı sonuna kadar verir.

    Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun temsili ve ilzamı

    MADDE 9- (1) Türkiye’de faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen …….…………… adlı kuruluş, yetkilisinin / yetkililerinin imzası ile temsil ve ilzam edilecektir. Yetkili / yetkililer,  faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşu temsile ve ilzama yetkili olacağı gibi, yurt dışındaki merkezi adına yazışma ve tebligat yapmaya ve almaya da yetkilidir.

    Tutulacak defter ve kayıtlar

    MADDE 10– (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen ………..……. adlı kuruluş Türkiye’de yapacağı faaliyette / iş birliğinde,  Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar.

    a) Karar Defteri

b) Evrak Kayıt Defteri

c) İşletme Hesabı Defteri

(2) Ancak, yıllık brüt geliri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde öngörülen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranlarına göre artırılan miktarı aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak işletme hesabı defteri yerine, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve büyük defter tutulur.

                     (3) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen kuruluş defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır.

    Hesap dönemi

    MADDE 11- (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunma izni verilen …………………… adlı kuruluşun Türkiye’deki faaliyette / iş birliğinde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni verilen faaliyette / iş birliğinde bulunma iznine ilişkin hesap dönemi kuruluşa verilen izin tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Faaliyette / İş birliğinde bulunma izninin iptali

MADDE 12– (1) Faaliyette / İş birliğinde bulunmaya ilişkin Dernekler Yönetmeliği’nde ekli beyannamenin (Ek-8) ilgili makamlara zamanında bildirilmemesi, beyannamenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi veya  faaliyette / iş birliğinde bulunma izni verilen kuruluşun ilgili mevzuata ve bu statüye aykırı işlemlerinin tespit edilmesi halinde faaliyette / iş birliğinde bulunma izni iptal edilebilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Diğer hükümler 

MADDE 13- (1) Bu statüde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(EK- 10)

ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ

Alındı Belgesi CildininBoş Alındı Belgesi Cildini Teslim Alan KişininKullanılmış Alındı Belgesi Cildini Geri Alan Kişinin (Saymanın)Açıklama
Başlangıç NoBitiş noSerisiAdı ve SoyadıAldığı TarihİmzasıAdı ve SoyadıAldığı Tarihİmzası
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

(Değişik:RG-9/7/2020-31180) EK- 11

TASDİK ŞERHİ FORMU

 
                                                   T.C.                                                     
……… VALİLİĞİ
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
Defter Sahibi Derneğin  
Adı: 
Kütük Numarası: 
Yerleşim Yeri: 
   
   
Defterin  
Türü: 
Sayfa Adedi: 
   
   
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün  
Tasdik Tarihi: 
Tasdik Numarası: 
   
   
  Adı ve Soyadı
  İmza-Mühür
   
                                                                                                  (140×200 mm) 

(EK- 12)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

TASDİK DEFTERİ

DerneğinTasdik Eden MakamınTasdik Edilen DefterinTasdik Edilen Defteri Teslim Alan Kişinin
AdıKütük NoTarihiNumarasıTürüDönemiSayfa AdediAdı ve Soyadı T.C. Kimlik No
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

(EK- 13)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

GİDER MAKBUZU

      Derneğin Adı                    : Merkezi          : Kütük No        :        GİDER MAKBUZU Seri – Sıra No
    Tarih…/…./..…   Ödemenin Mahiyeti TUTARI             TOPLAM             Yalnız………………………………… Türk Lirası ……………………   ………..……………… Kuruşu teslim aldım.     Adı Soyadı………………………………………………………………………………   TC Kimlik No:   İmza            

(130 x170 mm )

 Ek-14/A

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ

  AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ   Derneğin Adı:  Merkezi:                      Kütük No:       Seri No   Sıra No           Yardımı Teslim  Alanın            Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: Telefon No:   Belge Hazırlanış Tarihi     TESLİM EDİLEN MALZEMENİN   Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı/Adedi İz/Rayiç Bedeli (TL)                                                     Yukarıda açık dökümü belirtilmiş ayni yardım malzemelerini eksiksiz teslim aldım.     Teslim Edenin                               Adı Soyadı: T.C. Kimlik No: Unvanı:     Teslim Tarihi   Yardımı Teslim  Alanın İmza      

Ek-14/B

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ

(BİRDEN FAZLA KİŞEYE YAPILAN AYNİ YARDIMLAR)

Derneğin  
Adı: Seri No: 
Merkezi:  Sıra No: 
Kütük No:    
YARDIMI TESLİM ALANINTESLİM EDİLEN MALZEMENİNYardımı Teslim Alanın İmzası
Sıra NoAdı ve SoyadıT.C. Kimlik NoTelefon NoCinsiMiktarı/Adediİz/Rayiç Bedeli (TL)Teslim Tarihi
1        
2        
3        
4        
6        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Dernek YetkilisininTeslim Edilen Görevlinin
Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı: 
T.C. Kimlik No: T.C. Kimlik No: 
Unvanı: Telefonu: 
İmzası: İmzası: 
  Teslim Tarihi: …/…/…   

(Değişik:RG-21/10/2021-31635)

EK- 15

 AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

  AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ   Derneğin Adı ve Yerleşim Yeri        Seri No   Sıra No             Bağışçının   Adı, Soyadı   Cep Tel / e-posta   Yerleşim yeri               Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı Birim                                                                                             Bağış Amacı:      (  ) Gıda Bankacılığı          (   ) Diğer:  ………………………………………………………………………..    Teslim                Alanın                              Adı Soyadı   Teslim Alan İmza(1)     Teslim Eden İmza(1)    Tarih                                                                                                                                                                                                                                                                   (1)Elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda boş bırakılabilir.  

(EK- 16)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

İŞLETME HESABI TABLOSU

……. Derneği İşletme Hesabı Tablosu

1/1/.… – 31/12/… Dönemi

GİDER GELİR 
    
Önceki Yıldan Devreden Borç: ……………….Önceki Yıldan Devreden Gelir: ………………
Genel Giderler: ……………….a) Kasa: ……………… 
Personel Giderleri:………………….b) Banka: ……………… 
Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı: ………………c) Alacaklar: ……………… 
a) Kültür, Sanat, Spor: ……………… Üye Ödentileri: ………………
b) Eğitim ve Araştırma: ……………… Yurtdışından Alınan Yardımlar: ………………
c) Sağlık: ……………… Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar: ………………
ç) Sosyal Hizmetler: ……………… Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı: ………………
d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.): ……………… a) Bağış Gelirleri: ……………… 
e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.: ……………… b) Yardım Toplama Gelirleri: ……………… 
f) Hukuk ve İnsan Hakları: ……………… İktisadi İşletme Gelirleri: ………………
g) Hayır Yardımları: ……………… Finansal Gelirler: ………………
ğ) Uluslararası Faaliyetler: ……………… Kira Gelirleri 
h) Diğer: ……………… Diğer Gelirler: ………………
Diğer Giderler: ……………….Alınan Borçlar: ………………
Mevcut Kasa: ……………….  
Mevcut Banka: ……………….   
Mevcut Alacaklar: ……………….   
GENEL TOPLAM: ……………….GENEL TOPLAM: ………………

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

(EK- 17)

(Değişik:RG-9/7/2020-31180)

DERNEK GELİRLERİ ALINDI BELGESİ   Cilt No:     Seri No:   Sıra No:   DerneğinAdı             :Merkezi     :Kütük No   :        Adı ve Soyadı:                                
PARAYI
YATIRANIN T.C. Kimlik No(1) :   Cep Tel / e-posta:                              GELİRİN ÇEŞİDİ TL-Krş               Yalnız ……………………………………………….TL ..………..……….…. Krş tahsil edilmiştir.       PARAYI
TAHSİL EDENİN Adı ve Soyadı       :                                                                                         …/…/…                                                                                                  İMZA(2)                                                                                                                                                                                                                Tüzel kişiler için, T.C. Kimlik No yerine Vergi Numarası yazılır.Elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda boş bırakılabilir.                                                                                                                                              (130 x170 mm)
                

 (EK- 18)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

ALINDI BELGESİ CİLTLERİ TAKİP DEFTERİ

DerneğinAlındı Belgesi CiltlerininAlındı Belgesi Ciltlerinin  Bastırıldığı Basımevinin
AdıKütük NoBaşlangıç NoBitiş NoSeri NoAdediTürü (Ayni/Nakdi)Adı veya UnvanıYerleşim Yeri Adresi/İletişim Bilgisi
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 (Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

 (EK- 19)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

YETKİ BELGESİ

      YETKİ BELGESİ (1)  
 
 
YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN  
Adı ve Soyadı: Fotoğraf ve Dernek Mührü 
T.C. Kimlik No:  
    
      
    
İmzası
   
 
DERNEĞİN  
Adı: 
Merkezi: 
Kütük No: 
Yerleşim Yeri Adresi: 
   
 
YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN  
Başlangıç Tarihi:   …/…/…
Bitiş Tarihi:…/…/…
     
 
       Yönetim Kurulumuzun ……… tarih ve ……… sayılı kararına istinaden yukarıda açık kimliği yazılı kişiye derneğimiz adına gelir toplama yetkisi verilmiştir.
 
 
 
  …/…/…   İmza Adı Soyadı Yönetim Kurulu Başkanı  
 
 
        (1) Bu belge, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde düzenlenen yardım toplama faaliyetlerinde kullanılamaz. Bu belge yukarıda adı geçen kişiye yalnızca dernek adına gelir toplama yetkisi verir, ayrıca derneği temsil yetkisi vermez.
 

  (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

(EK- 20)

LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

  T.C. …………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI    
Sayı: 
   
   
  LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ      
DERNEĞİN  
Adı: 
Kütük Numarası: 
Yerleşim Yeri: 
   
İZİN VERİLEN YERİN  
Adresi: 
Nev’i (*): 
Açılış ve Kapanış Saati: 
   
   
Uyulması Gereken Kurallar:5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Lokal İç Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükler ve yasaklar.
   
Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin, belirtilen yerleşim yerinde lokal açmasına (veya lokal açması ve lokalinde alkollü içki kullanılmasına) sakıncalı hali bulunmadığının anlaşılması üzerine, Dernekler Kanunun 26 ncı maddesi gereğince dernek lokali (veya içkili dernek lokali) açma ve işletme izni verilmiştir.
   
 …/…/2…
 Vali/Kaymakam
 İmza
 Mühür
  

(*) Büyük harflerle “İÇKİLİ DERNEK LOKALİ” veya “İÇKİSİZ DERNEK LOKALİ” şeklinde doldurulacaktır.

 (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

(EK- 22)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

DERNEK KÜTÜK DEFTERİ

Kütük No:     
Derneğin Adı:     
Kısa Adı:     
Hukuki Yapısı: 
Kuruluş Tarihi:     
Türü (Nevi):     
Sona Erme Tarihi:     
Sona Erme Şekli, İlgili Kanunun Adı ve Maddesi:     

DERNEĞİN KURUCULARI

Sıra NoAdı ve SoyadıT.C. Kimlik No (1)Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin  Adı (2)TabiiyetiCinsiyetiÖğrenim DurumuMesleği
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
       
       
       
       
       

(1) Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

(2) Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

                                                                                                                                                (EK- 23)

(Mülga:RG-23/1/2013-28537)(*)

 (EK- 24)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

…………… DERNEĞİ

Sayı          :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …/…/…

Konu       : Yerleşim Yeri Değişikliği

………………..   VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz aşağıda belirtilen yeni yerleşim yerine taşınmıştır. Bilgilerinize arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

  YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ  
DERNEĞİNAdı: 
Kütük No: 
Yönetim Kurulu Kararının Tarih ve Sayısı: 
Yerleşim Yerini Değiştirme Tarihi  : 
Yeni Yerleşim Yeri Adresi: 
Yeni Telefon Numarası: 
   
Eski Yerleşim Yeri Adresi  : 

(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

(EK- 25)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

………………. DERNEĞİ

Sayı         :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          …/…/ …

Konu       : …. Kurulunda Yapılan Değişiklik

………………..    VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/… tarih ve …. sayılı yönetim kurulu kararı ile ………. kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. Derneğimizin en son ….…… kurulunu/kurullarını oluşturan üyelerin açık kimlikleri ve seçildikleri görevler aşağıda belirtilmiştir.            

Bilgilerinize arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

 Yönetim Kurulu Başkanı

DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİMİ
Derneğin Adı 
Kütük No 
Sıra NoAdı ve SoyadıT.C. Kimlik No (1)Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı (2)TabiiyetiCinsiyetiMesleğiYeni GöreviGörevinde Değişiklik Olup OlmadığıYerleşim Yeri Adresi
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
         
         
         

 (1) Dernek organlarına seçilen üyeler arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

 (2) Organlara seçilenlerin arasında tüzel kişi temsilcilerinin olması durumunda, temsil edilen tüzel kişinin adı yazılır.

(Kenar boşlukları dahil 297×210 mm)

(EK- 26)

(Değişik:RG-23/1/2013-28537)(*)

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ

…………… DERNEĞİ

Sayı                 :                                                                                                                                                  …/…/ …

Konu              : Taşınmaz Mal Bildirimi

………………..    VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malı …/…/… tarihinde edinmiştir. Bilgilerinize arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ
DERNEĞİNAdı: 
Kütük No: 
 
TAŞINMAZ MALINİli: 
İlçesi: 
Bucağı: 
Mahallesi: 
Köyü: 
Sokağı: 
Mevkii: 
 
Pafta NoAda NoParsel NoYüz ÖlçümüAlış/Rayiç Bedeli
     
 
Vasfı: 
Sınırı: 
İktisabı:   
Sahibi:   
TAPU SENEDİNİN
Sıra NoYevmiye NoCilt NoSahife NoTarihi
     

 (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)______________

(*) Bu değişiklik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK-27

ÜYE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

…………… DERNEĞİ

                                                                                                                                                                                                                                                      Sayı :                                                                                                                                                                                     …/…/ …

Konu             : Üyelik Bildirimi

………………..    VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin üye kayıtlarında yaşanan değişiklikler aşağıda bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

1.Üyeliğe Kabul Edilen

1.1 Gerçek Kişi Üyelerin

Sıra NoAdı ve SoyadıDoğum TarihiT.C. Kimlik No[1]Üyeliğe Kabul Tarihi
1    
2    
    

1.2 Tüzel Kişi Üyelerin

Sıra NoTüzel Kişiliğin AdıMERSİS No[2]Hukuki Statüsü[3]Temsilcinin Adı SoyadıTemsilcinin T.C. Kimlik No1Üyeliğe Kabul Tarihi
1      
2      
      

2.Üyeliği Sona Eren

2.1 Gerçek Kişi Üyelerin

Sıra NoAdı ve SoyadıDoğum TarihiT.C. Kimlik No1Üyeliğin Sona Erme TarihiÜyeliğin Sona Erme Sebebi[4] (Çıkma /Çıkarılma /Kendiliğinden)
1     
2     
     

2.2 Tüzel Kişi Üyelerin

Sıra NoTüzel Kişiliğin AdıMERSİS No2Hukuki Statüsü3Temsilcinin Adı SoyadıTemsilcinin T.C.  Kimlik No1Üyeliğin Sona Erme TarihiÜyeliğin Sona Erme Sebebi4 (Çıkma / Çıkarılma/Kendiliğinden)
1       
2       
       

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK- 28

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI /…VALİLİĞİ /… KAYMAKAMLIĞI

Sayı     :                                                                                                                                                                                                                                             …./…./….

Konu   : Bilirkişi Talebi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA/…VALİLİĞİNE /… KAYMAKAMLIĞINA

İlgi      :

Merkezi ….. ilinde/ilçesinde bulunan …… Derneğinin denetimi, ilgi yazınıza istinaden tarafımızdan yürütülmektedir. Söz konusu denetim sırasında; ……………….. konusunda bilirkişi görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uzmanlık alanı …………………….. olan bilirkişi/bilirkişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                             İmza

                                                                                                                    Adı ve Soyadı

                                                                                                              Unvanı

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK- 29

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI /…VALİLİĞİ /… KAYMAKAMLIĞI

Sayı     :                                                                                                                                                                                                        …./…./….

Konu   : Bilirkişi Görevlendirilmesi

Sayın …………

İlgi      :

Merkezi ….. ilinde/ilçesinde bulunan ……….. Derneğinin denetlenmesi sırasında, ……. konusunda/konularında, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19 uncu maddesinde ve 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ve İçişleri Bakanlığının/….. Valiliğin / …Kaymakamlığının ilgi yazısına/oluruna istinaden, uzmanlık alanınızla ilgili olarak bilirkişi sıfatı ile görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.

…………….. günü, saat …………, da……………  adresinde hazır bulunmanız rica olunur.

                                                                                                                İmza

                                                                                                                    Adı ve Soyadı

                                                                                                              Unvanı

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK- 30

BELGE TESLİM TUTANAĞI

Merkezi ….. ilinde/ilçesinde bulunan ……….. Derneğinin denetimi sırasında ………………………. konusunun/konularının araştırılması, tespiti ve incelenmesi ile ilgili olarak, bilirkişi sıfatı ile görevlendirilen …………………………………. ‘ya ekli dizi pusulasında  gösterilen ……………. adet belgenin aslı/onaylı bir sureti teslim edilmiştir. …./…./….

                           Teslim alan                                                                                       Teslim eden

                                            İmza                                                                                                                                                 İmza

                           Adı ve Soyadı                                                                                             Adı ve Soyadı

                                  Unvanı                                                                                               Unvanı

Ek: Dizi Pusulası (… Sayfa)

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK- 31

YEMİN TUTANAĞI

Merkezi ….. ilinde/ilçesinde bulunan ……….. Derneği ile ilgili olarak ………………………. konusunun/konularının araştırılması, tespiti, incelenmesi için bilirkişi olarak görevlendirilen aşağıda kimlikleri yazılı bilirkişi/bilirkişiler ……….. günü Saat ……… da ……………….. geldiler. Kendilerine bilirkişilikten çekinmelerini gerektirir bir halleri olup olmadığı soruldu, olmadığının anlaşılması üzerine; “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklinde yeminleri verdirilerek, tarafımızdan düzenlenen iş bu tutanak imza altına alındı. …./…./….

Bilirkişinin                                          Bilirkişi                                   Bilirkişi

Adı Soyadı                  :

T.C. Kimlik No           :

Görev Unvanı              :

Adresi                          :

                                                                                                İmza                                                                                              İmza

    Adı ve Soyadı                                                      Adı ve Soyadı

                              Unvanı                                                                                Unvanı

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK- 32

BİLİRKİŞİ RAPOR TESLİM TUTANAĞI

……………………..tarihli ve sayılı yazımız ile merkezi ….. ilinde/ilçesinde bulunan …… Derneğinin denetimi sırasında, bazı hususlarda bilirkişi olarak görevlendirilen ………… tarafından düzenlenen bilirkişi raporu ve dizi pusulasına bağlı ……………. adet belge tarafımızdan teslim alınmıştır. …./…./…..

                 Teslim Alan                                                                                                                                                           Teslim Eden

                                   İmza                                                                                                                                                                     İmza

             Adı ve Soyadı                                                                                                                                      Adı ve Soyadı

                              Unvanı                                                                                                                                             Unvanı

(Ek:RG-21/10/2021-31635)

EK- 33

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI/…VALİLİĞİ/…KAYMAKAMLIĞI

Sayı     :                                                                                                                             …/…/…

Konu   : Bilirkişi Raporu       

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA/…..VALİLİĞİNE/…KAYMAKAMLIĞINA

İlgi      :

Merkezi ….. ilinde/ilçesinde bulunan …… Derneğinin denetimi sırasında, ilgi yazınıza istinaden …….. bilirkişi olarak görevlendirilmiştir. Adı geçen bilirkişinin düzenlediği Bilirkişi Raporu tarafımıza teslim edilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

                                 İmza     

                                     Adı ve Soyadı

                                          Unvanı

Ek: Bilirkişi Raporu (…. Sayfa)


(1) Bu formun her sayfası başvuruda bulunan kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanır.

(2) Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine doğrudan veya posta ile

yapılır.

(3) Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

(3) Kurucular ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

(1) Statünün tüm sayfaları şube / temsilcilik kurucuları tarafından imzalanır.

(2) Kurucular arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

(1) Statünün tüm sayfaları faaliyette / iş birliğinde bulunmabaşvurusunda bulunan kuruluşun yetkilisi / yetkilileri tarafından imzalanır.

(2) İş birliği izni verilen kuruluş iş birliği yaptığı kurum/kuruluşun adresini, bu kuruluşun muvafakati bulunması drumunda yerleşim yeri adresi olarak verebilir.

(3) Yetkili birden fazla ise her birine ilişkin bilgiler tabloya işlenecektir.

(4) Yetkililer arasında yabancı kişiler varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

[1]  Dernek üyeleri veya temsilcileri arasında yabancı kişi varsa, bu gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

[2] Tüzel kişiye MERSİS numarası verilmemişse Vergi Kimlik Numarası yazılır.

[3]  Derneğe üye tüzel kişinin hukuki statüsü yazılır. Örneğin: Vakıf, dernek, limited şirket vb.

[4] Üyenin istifası halinde çıkma, kişinin derneğin yetkili organları tarafından üyelikten çıkarılması durumunda çıkarılma, üyenin vefatı, fiil ehliyetini kaybetmesi gibi sebeplerin varlığı halinde ise kendiliğinden sona erme ibaresi yazılır.

İlgili Yazılar

Neden Dernek Kurmalıyım

Dernek kurma neden dernek kurmalıyım dernek kurmanın maliyeti, dernek kurmanın faydaları gibi sorular sürekli gelmekte. Bu ucu bucağı olmayan bir konu belki.

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ancak herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmeleri için Ticaret odasına tescillerini yaptırarak. Maliyeden açılış yaptırabilirler. Böylelikle ……………………………….. Derneği.

YORUM YAZIN