Dernek Defterleri

Dernek defterleri Karar Defteri, Üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme defteri olmak üzere 4 defterden oluşmaktadır.

      Ancak bilanço esasına göre defter tutam dernekler işletme defteri yerine Defter-i kebir, yevmiye envanter defterlerini kullanırlar.

KARAR DEFTERİ:  Karar defteri derneğinizin tüzüğünün amaçlarına uygun olarak gerçekleştireceğiniz amaç ve faaliyetlerinize ya da harcamalarınıza yönelik alacağınız kararların yazıldığı defterdir. Her sene tarih ile birlikte 1’ den başlar 02.01.2023/1 sayılı karar gibi. Tükenmez kalemle doldurulması gerekmektedir. Ltd. Şti lerde olduğu gibi bilgisayar çıktısı kullanılmaz aksi halde her sayfa için ayrı ayrı noter onayı gerekir. Karar metni ile yönetim kurulu imzaları arasında boşluk bırakılmaz. Hatalı kelime üstü tek çizgi ile okunacak bir şekilde çizilerek (tahrif edilmeden silinir. Karar gerekçesi yazılarak komple iptal edilebilir.

ÜYE KAYIT DEFTERİ: Her yeni üye kaydı alınan kabul kararından itibaren bu deftere işlenir. Ardından derbis sistemine işlenerek üye kayıt defteri ile derbis sistemi eşleştirilir. Üyeliği düşen kisi yine bu deftere işlenir.

EVRAK KAYIT DEFTERİ: Her gelen evrakın aslı ile giden evrakın kopyası üyelik başvuruları ve kabullartı bu deftere işlenir. Evrak kayıt dosyaları ile uyumlu olmak zorundadır.

İŞLETME DEFTERİ: Her bir gelir ve gider bu deftere açık ve düzenli şekilde banka dekontları, alındı belgelerine dayanak yapılarak. Fiş veya fatura gibi gider belgelerine dayanak yapılarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve VUK. 93 MADDESİ hükümlerine göre işlenır

NOT: BİLANÇO ESASINDA TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE DERNEKLER BİLANÇO HESAPLARINI TUTARLAR

DERNEK DEFTERLERİNİZİ MATBAAMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

İlgili Yazılar

Dernek Kuruluş İşlemi

DERNEK NASIL KURULUR      Dernek en az yedi gerçek ya da tüzel kişinin ortak bir amaç ya da amaçlarını gerçekleştirmek üzere süreli.

Dernek Genel Kurulları

Dernek genel kurulları olağan ya da olağanüstü olarak ayrılırlar tüzüğünde belirtilen zamanlarda yapılan olağan genel kurullar, bu zamanlar dışında isteğe bağlı yapılan.

YORUM YAZIN